Yog shrusti and Tantra

યોગ શ્રુશ્ટિ અને તન્ત્ર.

શ્રુશ્ટિ આપણ ને સ્થુળરુપે દેખાય છે તે દેહ શ્રુશ્ટિ મા પણ નાક, કાન વગેરે સ્થુળરુપે દેખાય છે, પણ સુક્ષમ કરતા સુક્ષમ તત્વ  તેમા મહ્ત્વ નુ કામ કર્તુ હોય છે. તે સુક્ષમ તત્વ “પ્રાણ” ન હોય, તો તે સ્થુળ કાન કે નાક નક્કામા બની જાય છે. તે ની કોડી ની એ કિમંત નથી. એ સુક્ષ્મતત્વ પણ અત્યંત સુક્ષ્મતત્વ પાસે ઓછા ગણાય છે. એટ્લે કે પરાતત્વ “પરમેશ્વર” પાસે એ જીવાત્મા ગૌણ બની જાય છે. આ વાત સમજાય તો પંચતત્વ ની પ્રેરક પરાશક્તી મૂળ તો બિંદુ સ્વરુપે છે.

હવે આ બિંદુ એક્જ છે. તેમાથી બે થવાથી તેની ઈ્ચ્છા થતા એક માથી બે બિંદુ થયા. તે મૂળ બિંદુ ની ગતિમાથી બને તેથી તે બિંદુની ગતિનો માર્ગ નક્કી થતા બિંદુ એક્જ દિશામા ગતિ કરે તો સુરેખા બને, અને વક્ર દિશામા ગતિ કરે વર્તુળાદિ બને. મૂળ પરાબિંદુની વિભક્ત થવાની આ ક્રિયામાંથી અંડાકાર સુશ્ર્ટિ અને સુરેખામાંથી ત્રીકોણ બન્યુ. એ ત્રીકોણ પરાશકિતનુ આવાસસ્થાન કહેવાયુ.

મૂળ એક બિંદુ સ્વરુપમાથી બે ભાગ થતા એક ભાગ શિવ કહેવાયો ને બીજો ભાગ શકિત કહેવાયો. મૂળમા તો એક જ પરાશકિત ના ખજાનાનો તે ભાગ છે. તે અદ્વૅત તત્વ હ્તુ. તે માથી શિવ અને શકિતરુપે દ્વેત બન્યુ. એ બે બનતા તે શિવ ઍ ચિત્તશકિત કહેવાઈ અને શકિત હતી તે કલા ગણાય.

એટ્લે કે, શિવશકિત એક હતી તે ચિત્ત અને કલા સ્વરુપે હતી. ભિન્નતા થતા શિવ એટ્લે કે ચિત્તશકિત હતા ને જેની કામના[ઈચ્છા] થી એક બિંદુ ના બે થયા [એક મગ ની બે ફાડ થઈ) તે મૂળ સ્વરુપ કામબિંદુ કે કામરુપ કહે છે. તે ઈશ્વરરુપ ગણીએ તો તે કામેશ્વર ને કામેશ્વરીરુપે સંયુક્ત છે. શિવશકિત ગણાય છે.

આ બે બિંદુ રુપે ચિત્ત અને કલા સ્વરુપ થયુ, ત્યારે તેમાથી નાદ થયો. સહેજ તરંગ થયો, તે નાદ હકાર પણ ઉત્પન્ન થયો. કોઈ પદાર્થ [દા.ત વાયુ] શાંત સ્થિતિમાંથી ગતિમા આવે ત્યારે અવાજ[નાદ] થાય છે. તે રીતે બિંદુની ગતિ માથી આ મહાપ્રાણરુપ ‘હ’ રુપી નાદ થયો ને ગતિ રુપ બન્યો. તેને પણ કલા કહે છે. પણ તે શકિતની કલા હોઇ તેનૅ હ રુપી અર્ધ કલા કે હાર્ધ ક્લા કહે છે.

આ રીતે સુશ્ર્ટિસર્જન મા કે કોઈ સર્જનમા બિંદુના શિવ ‘ચિત્ત’, શકિત ‘કલા’ અને હાર્ધ કલા એટલા તત્વો કાર્યન્વિત બને છે. એ ક્રિયા સુરેખા ના ત્રિકોણ્ માથી બને છે.

આ સર્જન ક્રીયા થઈ. તે માથી પોતાના મૂળ સર્જક્ને શોધવાની પુનઃ પ્રેરણા થઈ. એ સાધનામાર્ગ કે સાધનાની કેડી થઈ.

યોગ અને તંત્ર.

સુશ્ર્ટિની વિવિધ લીલામા ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા થવી સ્વાભાવિક છે. પરંતુ મૂળતત્વ ને શોધવાની પ્રેરણા થતા કાચબો જેમ પોતાના અંગો સંકોરે છે તેમ જીવાત્મા પોતાની ઈન્દ્રિયો નો શોખ ઘટાડે છે, ને ઈન્દ્રિયોને મન તરફ અને મન ચિત્તવ્રુત્તિ તરફ પોતાની ગતી કરે છે. એ ગતિ ઊધ્વગતિ છે, પણ ચિત્ત અને બુધ્ધિ મનની પ્રેરણા થી ક્દાચ ઈન્દ્રીયોની લીલા કે સુખ તરફ લલચાય છે; અને તે લાલાચમાથી મન અને ચિત્ત રોક્વુ જરુરી છે. એ માટેની ક્રિયા ને ભારતીય પરિભાશા મા યોગ કહે છે. અને તેને યોગસૂત્રની ભાશા મા “ચિત્તવ્રુ નિરોધ” કહે છે. કોઈ પણ માર્ગથી ચિત્તની બિન જરુરી વુત્તિઓને અટકાવવી એ યોગ છે, તે નો હેતુ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ છે.

તંત્રશાસ્ત્ર પણ આજ વાત કરે છે. ચિત્ત ને કાબુમા લઈ ઈંદ્રિયાદિ બાર આદિત્યોને ઊધ્વમાર્ગ વાળી ને જ્યોતદર્શન એ તંત્રપ્રક્રિયા હોઈ, તંત્રશાસ્ત્ર પણ યોગમાર્ગ જ છે. યોગમાર્ગનો પાયાના પથ્થર તંત્ર્શ સ્ત્રનો પણ પાયો બને છે, યોગમા જે શકિત પ્રાપ્ત થાય છે તે તંત્રમા પણ અક્ષરો [માતૃકા] ના બળ થી શકિત પ્રાપ્ત થાય છે.

કુંડલિનીના વિવિધ ચક્રોમા અમુક બીજાક્ષ્રરો દ્રારા ઊંધ્વીકરણ થાય છે, ને સાધના આગળ વધે છે, તેમ તંત્રશાસ્ત્રમા પણ માતૃકાના વિવિધ વર્ણો દ્રારા સાધક તેનો મંત્ર તરીકે ઉપયોગ કરી ને આગળ વધે છે.

આસન, પ્રાણાયામ, ષડ્ચક્ર સિદ્ધિ વગેરે યોગ ના અંગો મંત્રમા પણ વણાયેલા છે, અને તેથી તંત્રમાર્ગ એ પણ કુંડલિની સાધનાનો એક વિશિસ્ટ અનુભૂત માર્ગ છે.

સામન્ય નિયમ એવો છે કે સ્થુળમાથી સુક્ષમ તરફ જવાય, તે રીતે આ મંત્રવિધ્યા સ્તુળ અક્ષરોના વિશિસ્ટ સંયોજનથી સુક્ષમ તરફ ગતિ કરે છે. યોગ મા મૂળાધાર ચક્ર મૂળ પ્રુથ્વીતત્વ સાધન છે ને તે પછી તેમાથી ધીમે ધીમે ક્ર્મશઃઊધર્વ ભુમિકા એ જવાય છે. તંત્ર સાધ્ના પણ એજ માર્ગે જાય છે. વિશ્વકુંડ્લિની, દેહકુંડ્લિની ની યોગસાધના અને તંત્રમાર્ગની સાધના એકજ પરમતત્વ તરફ દોરી જનાર છે.

૧ મૂળાધાર [પ્રુથવીતત્વ] ૨ સ્વાધિશઠાન [જળતત્વ] ૩ મણિપુર તેજસ [અગ્નિતત્વ] ૪ અનાહ્ત [વાયુતત્વ] ૫ વિશુદ્ધ ચક્ર [આકાશ તત્વ] આ ચક્રસાધના મા પદ્માસન મૂળાધારથી ક્ર્મશઃ ઊધર્વ સાધના મા ઉપયોગી બને છે, આગ્યચ્ક્ર્ની પ્રથમ કરીને પાંચેય તત્વો ઉપર કાબુ મેળવવા સિદ્ધાસન વધારે ઉપયોગી બને છે, પદ્માસન મા દ્ર્શટી નાક તરફ રહે છે ને સિદ્ધાસનમા દ્ર્શટી બે ભ્રમર વચ્ચે રહે છે.

યોગમાર્ગની આવી પંચતત્વની સાધના ની પદ્ધતી તંત્ર સાધના મા પણ છે, મૂળાધાર થી ક્રમશઃ પ્રુથવી, જળ વગેરે પર કાબુ મેળવવાની ઊપાસના પદ્ધતી  કે ઊપાસનાક્રિયાને સંહારક્ર્મ પૂજા કહે છે અને તે ક્રમે પંચતત્વો ઉપર કાબુ મેળવાય છે.

આકાશ્તત્વ ઊપર પ્રથમ મેળવી ને ગૉણ પ્રુથવીતત્વ ઉપર છેલ્લે સાધના ક્રમે જવુ તેવી પદ્ધતી ને “સુશ્ર્ટિક્ર્મે તંત્રપૂજા” એવુ નામ અપાયુ છે વાસ્તવ મા મૂળગત રીતે યોગમર્ગ સંમપૂણ ભિન્ન નથી.

આ રીતે અક્ષરો નો યોગ્ય વિનીયોગ કરી તે, તે દેવનુ દેવત્વ અક્ષરો દ્રારા પ્રગટાવી તે દેયવત આપણા મા પ્રાપ્ત કરવાની આ એક પદ્ધતી છે.

તંત્ર સાધનામા એ મૂળતત્વોની સુક્ષ્મ સાધના હોવાથી તે કામક્લાની સાધના ગણાય છે, કારણ કે કામેશ્વરી કે કામેશ્વરરુપી મૂળ પરા શકિત કે પરમેશ્વરની જ એ સાધના છે, એટલે કુંડલિની આરધના કે કામક્લાની આરાધના યોગમાર્ગ કે તંત્રમાર્ગ એ બધા નામ નો મૂળ હેતુ તો ઈશ્વરપ્રાપ્તી જ છે ને તેના ક્ર્મશઃ પગલા લેવાય તો સિદ્ધિ ઝડપથી પ્રાપ્ત થાય છે.

Advertisements

Parad Shivling by Shri Mohanlal Agrawal

Many Many Thanks to my respected uncle Shri Dr.Pravinbhai Pandya for sharing this valuable information and images to us.

Dr. Pravinbhai Pandya said the Parad shivling was made by Shri Mohanlal Agrawal from the request of Shri Balkrishna Joshi Principal in (khedBrahma) which was very good friend of Mr Mohanlal Agrawal, he requested to make 2 shivlings one for Shri Balkrishna Joshi and another for Shri Dr.Pravinbhai Pandya which is shown in images, it is very difficult to make this shivling as per its process very rare masterpiece after long kriya it been created and by seeing (doing darshan) you can feel the Shiva Shankar Bholenath itself. The instruction given by Shri Mohanlal Agrawal was it should be always in your pooja sthan and never to be sold.

Friends we are very lucky that we had images of this Shivling.

The another Shivling is of Sphatic and was given Shri Gaurinath Aghori(Girnar) the saint which is mentioned in (Aghor Nagara Vagey book from Shri Mohanlal Agrawal) Shri Dr.Pravinbhai Pandya has requested this Aghori to give him the Shivling so he said I will Acquire you from Girnar or from Nepal, and he give this Shivling to Shri Dr.Pravinbhai Pandya and he is worshiping this Shivling since last 40 years.
Once again I thanks to Shri Pravinbhai Pandya for sharing this valuables.

Thanking You
Regards
Ravish DESAI

IMG_3601

IMG_3602

IMG_3605

IMG_3606

IMG_3607

IMG_3609

IMG_3610

IMG_3611

600 years of Ahmedabad: A Legacy of Guru Maneknathji

Manekbaba, as he was fondly called, was an enlightened soul whose life straddled the 13th and 14th centuries.
The residents of Ashavalli and Karnavati (as the area was called before the advent of Ahmedshah Badshah) held him great reverence.

When Ahmedshah was out hunting close to Ashavalli, he saw a hare chasing a dog. He was deeply impressed – he thought , ‘if hare of this place is this brave, the people would also be as brave, if not more!’ He therefore decided to found a new city – Ahmedabad, at the site.

In creating the new city, the Badshah ordered a fort wall to be built. Work began in earnest and during the day, the walls would collapse. It is said that when guru Maneknathji wove a mat during the day the fort would soar up to the sky but at night, he pulled the strands of the mat apart and the fort walls would come tumbling down. After a few days of this , the Badshah sought the advice of a Sufi Saint, at Sarkhej. The Sufi Saint advised the Badshah to seek the blessings of Guru Maneknathji.
The Badshah sought the blessings of Guru Maneknathji and asked his help setting up the city, Guru Maneknathji told Ahmedshah your intensions are noble and you may even manage to build a city but since the place and time of the foundation is not correct, the city will never prosper and grow. Thus under the guidance of Guru Maneknathji, Mohamed Khattu redesigned the layout of Ahmedabad city and built the fort walls anew. The bastion from where the fort walls anew was named Manek Burj as a permanent tribute to visionary saint Maneknathji.

The little island that Guru Maneknathji resided on (now called Manek Chowk) was formed by a rivulet of the Sabarmati River that ran under what is today Fernandez bridge. The rivulet was called the Manek River.
It is said that shortly after Ahmedabad City was built, Guru Maneknathji took ‘Jeevti Samadhi” on the island. “Jeevti Samadhi” is the practice of voluntarily burying yourself alive and was practiced by those who had achieved “Siddhi” or enlightenment in their lifetime. However, being the enlightened soul that he was, Guru Maneknathji is said to have resurrected at many different places around the country. To this day, the temples mark the auspicious spots where he gave ‘Darshan”. The hills at the village Lotol near Daanta and the Bahratri Village near Thasra bear testimony to this. And the faithful continue to visit these shrines to seek his blessings as part of the pilgrimage to the holiest of holy places.

The Samadhi sthal of Maneknathji at Manek chowk continues to draw the faithful who gave always believed that he is the patron saint of prosperity. The fact that the Soni bazaar of Ahmedabad originated at Manek Chowk around Guru Maneknathji’s Samadhi is no accident. And neither is the fact that the oldest stock exchange in the country was located within the flourishing Manek Chowk. Actually, Manek Chowk has always been the business hub of the city – the major grain market, vegetable market, cloth market, metals market, stationary market, wholesale markets, etc are all located around it!.

Mahant Ghanshyamnathji, the 12th generation of Guru Maneknathji’s gaadi, continues the century’s old, unbroken tradition of poojan at the Samadhi every day, On every Monday, as also an auspicious occasions there is special poojan. On Dussera, fresh pennants are raised on the samadhis as well as the Burj.
With the blessings of Guru Maneknathji Ahmedabad continues to be the hub of business, cultural heritage, communal harmony, bonding and prosperity.

IMG_3587

IMG_3588

IMG_3589

IMG_3590

IMG_3591

IMG_3592

IMG_3593

Meditation Tips from Shri Mohanlal Agrawal

The tips was given by Shri Mohanlal Agrawal to Mrs.Rita Shah (Mumbai) I am very thankful to her for sharing this tips to us.

1. The third eye is place approximate 2 inch inside, exactly between eyebrows and whenever we look up our eye sight move upwards regarding to the third eye (aagyna chakra).
2. The prefer timings are early morning or night where there is no worldly disturbances, so you can concentrate very fine after you can listen from right ear is Brahmnaad and from left ear you can hear the sound of maya which we have to ignore.
3. It varies from person to person experiences.

IMG-20141119-WA0006

The drawing is drawn by Shri Mohanlal Agrawal

Thanking You
Regards
Ravish DESAI

Exploring Mandav – Veed 4 -“Avaalia Thaker”

A very spiritual and peaceful place, The Mahatma Shri Shiromanidasji is very wonderful person to meet, there is also Bhojanalay for prasadi, and Gaushala where about 60 cows are there. Friends you can also had a view of Gau Mookhi Dandi in the pics, I am blessed that i had a darshan of the stick, and a stick wich use for Asthang Yog is also there. Some facts about Gau Mookhi Dandi “This stick belongs to very siddh mahatmas never available in shops its available only in jungle and by tradition varies from guru to the chela, because as per information stick belongs the spiritual empire.”

I think Shri ShiromaniDasji hold some yogik powers in pics below you can see the proof, I experienced his mind power when he didn’t shouted to any cow but still all the cows started walking behind him, it was a great experienced for me,   

Thanking You Friends

Ravish DESAIIMG_3522 IMG_3528 IMG_3534 IMG_3538 IMG_3539 IMG_3563 IMG_3570 IMG_3572

Sad Demise of Shri Mohanlal Agrawal

Shri Mohanlal Agrawal
Shri Mohanlal Agrawal

Shri Mohanlal Agrawal was originally from Merrut Uttar Pradesh, his born place and work place was from Surendranagar, Gujarat. Shri Mohanlal Agrawal was keen in Science, Music, Writing, Ancient Cultures, Researches, and History. His favourite subjects was Ayurved and History.

He has reveal the main part of the Indian culture, is our sadhusamaja. Aadi – anadikala  flow of the different sect. Including Sadhusant, Siddhi’s, Jati’s, Yogis’s, Tyagis’s, Daas’s, Hakto’s  Along with it’s people. Sadhus interact in the life of every person, one way or another in proportion more or less. Whatever thought process of the person or whatever it is on the level. At the time of contact and after contact with each of the bitter – sweet feeling to have. 

Shri Mohanlal Agrawal left us on 6th June 2014, he was suffering from poor health conditions.

Please accept a small tribute from us. You will be always stay in our hearts with your words.

Blog at WordPress.com.

Up ↑